Siuntion kunnanvaltuuston kokous 23.5.2022

Siuntion kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Sote-keskuksen päivitetyn tilaohjelman hyväksyminen ja investointimäärärahan korotus

Valtuusto päätyi palauttamaan asian valmisteluun virkamiesten toiveesta, palautusta ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Linnala (kok.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on linjannut, että tehostetun palveluasumisen paikkoja Siuntiossa tulisi olla 25, nykyisessä suunnitelmassa niitä olisi 40 kpl. Siksi suunnitelmia on muutettava ja kunnanhallituksen on asia käsiteltävä uudelleen ennen kuin se tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle 2022: kt51/Siuntiontie, eritasoliittymän suunnittelu + rakentaminen

Kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan eritasoliittymän suunnitteluun Siuntiontien ja kantatien 51 risteykseen. Lisämääräraha on 40 000 euroa.

Ely teettää suunnitelman mutta kulut jaetaan Elyn ja kunnan kesken 50/50.

Kantatielle 51 suunnitellaan nopeusrajoitukseksi 100 km/h nykyisen 80 km/h sijaan. Tästä johtuen tarvitaan uudet melulaskennat ja selvitykset. Myös riittävä näkyvyys päätiellä ja rampeilla pitää varmistaa.

Ely-keskuksella on suunnitelmia muuttaa kantatie 51 nelikaistaiseksi Kirkkonummelta Siuntion tielle, jolloin tuo 100 km/h nopeusrajoitus voisi olla mahdollinen.

Siuntion pientalotonttien vuokraaminen

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kaikki kunnan myynnissä olevat pientalotontit olisivat myös vuokrattavissa.

Valtuutettu Anders Karell (rkp) ehdotti Erik Perklénin (rkp) kannattamana, että kunta ei asettaisi tontteja vuokrattavaksi enempää kuin jo aiemmin päätetyt 9 tonttia, koska kunta tarvitsee tonttien myynnistä saatavat tulot.

Karellin ehdotuksen puolesta äänestivät: Karell (rkp), Perklen (rkp), Katriina Saarnilahti (rkp), Jan-Peter Nygård (SFP), Åke Holmlund (kok.), Stefan Svanfeldt (rkp) ja Merja Laaksonen (rkp).

Pohjaehdotus voitti äänin 20-7.

SDP:n valtuustoryhmä esitti ponnen tonttien vuokraamista sekä Siuntion Sydämen tonttien hinnoittelua koskeviin pykäliin.

Ponsi kuuluu seuraavasti:

Hyväksyessään pientalotonttien vuokraamisen sekä Siuntion sydän-asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun, valtuusto toivoo:

1. valtuustolle annettavaa säännöllistä raportointia (1-2 kertaa vuodessa) aktiivisen maapolitiikan ja tonttikaupan tilanteesta sekä hinnoittelun ”herkkyysarviointia”;

2. kunnan yhteydenpitoa eri toimijoihin, joiden toimilla on vaikutusta Siuntion viihtyisyyden ja vetovoiman kannalta tärkeään hoidettuun ympäristöön kuten esimerkiksi ELY, Väylävirasto, Kunta-asunnot

3. asemanseudun parantamista muun muassa istutuksin. Suunnitelma voitaneen tehdä yhteistyössä eri oppilaitosten maisemasuunnittelijoiden, puutarha-alan opiskelijoiden kanssa tai konsulttityönä sekä toteuttaa kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Siuntion sydän -asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Siuntion Sydän alueen kerrostalotonttien hinnat. AK-tonttien hinnaksi vahvistettiin 135 € /kerrosneliömetri ja pientalokortteleiden hinnaksi 160 € /kerrosneliömetri.

SDP:n ponsi koski myös tätä pykälää.

Sosiaaliohjaajan viran perustaminen

Valtuusto päätti perustaa sosiaaliohjaajan viran, kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Ilmoitusmäärä on noussut Inkoossa, jonka sosiaalityön Siuntio järjestää.

Valtuustoaloite Pride-viikon järjestämisestä Siuntiossa

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kunta huomioi Pride-viikon liputtamalla ja tiedottamalla.  Asia huomioidaan myös digitaalisilla kanavilla. Kunta ei järjestä Pride-viikkoa.

Mikäli jokin yhdistys järjestää Pride-viikon alueella, kunnan kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut voivat järjestää jonkin teemaan sopivan tapahtuman viikkoon liittyen ottaen huomioon kampuksen muuton aiheuttaman tilanteen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kunta ei osallistu Pride-viikon järjestämiseen vuonna 2022 ja että asia valmistellaan uudestaan vuonna 2023 .  

Perussuomalaisten ehdotuksen puolesta äänestivät Mika Savilahti (ps), Dax Sheffield (ps) ja Paula Tuominen (ps).

Pohjaehdotus voitti äänestyksen äänin 24-3, näin ollen kunta liputtaa Pride-viikolla.

Valtuustoaloite turvallisuustilanteen kehittämissuunnitelmasta

Dax Sheffieldin aloitteessa ehdotettiin, että nopeusrajoitus alennettaisiin 60 km/h kantatie 51:llä Kirkkonummen rajalta Solvikintielle Kaapelitien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi kunnan tulisi tuoda esille kääntyvien kaistojen tarve neuvotteluissa Ely-keskuksen kanssa.

Aloitteessa vaadittiin myös aurausystävällisiä töyssyjä sekä nopeusrajoitusten alentamista kauttaaltaan 10 km/h Kaapelitiellä.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan:

Kantatie 51:n turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Tekninen osasto neuvottelee parhaillaan kantatie 51:n turvallisuuden parantamisesta ELY-keskuksen kanssa, jonka toimivaltaan tie kuuluu. Aloitteessa mainitut seikat turvallisuuden parantamiseksi voidaan huomioida neuvotteluissa. Kaapelitie on yksityistie, eikä kunnalla ole toimivaltaa sen nopeusrajoituksiin, hidasteisiin tai nopeusnäyttötauluihin. Päätökset asiassa tekee asianosainen tiekunta.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Kokouksessa jätettiin SDP:n Anne Laakso-Sopukin tekemä aloite ”Kuntalaisille kuljetus Kirkkonummen tai Lohjan uimahalliin”. Aloitteen allekirjoitti Laakso-Sopukin lisäksi SDP:n valtuustoryhmästä, Arja Alho, Tony Khalil, Mika Mäenpää-Louekoski sekä Kristian Parviainen.

Aloitteen voit lukea täältä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.