Siuntion kunnan päättäjillä on tahtoa säilyttää sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisia lähellä jatkossakin

Siuntion kuntakeskukseen kesällä 2022 valmistuva sivistys- ja hyvinvointikampus tarjoaa tilat mm. perhekeskukselle. Perhekeskuksessa järjestetään koulujen oppilashuollon palvelut, neuvolapalvelut sekä matalan kynnyksen perhetyö.

Myös Sote-keskuksen rakentamista kaavaillaan kuntakeskukseen, nykyisen Sjundeå svenska skolanin paikalle. Sote-keskukseen on suunniteltu tehostettua palveluasumista ikäihmisille, terveyskeskus- ja sosiaalipalvelut sekä lisäksi keskuskeittiöpalvelut, kaikki saman katon alle.  Vuonna 2018 uusittu hammashoitola on toteutettu siirrettävänä rakennuksena ja suunnitelman mukaan se tullaan siirtämään uudelle paikalle sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevan rakennuksen läheisyyteen.

Viime vuosina tehdyistä suunnitelmista ja päätöksistä voi siis tehdä johtopäätöksen, että Siuntion kunnan päättäjät haluavat tarjota sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisia lähellä myös jatkossa. Siuntiolaisena tietysti toivon, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tuleva aluevaltuusto näkee asiat samalla tavalla. Voit vaikuttaa äänestämällä!

Mervi Lahtinen, sairaanhoitaja Siuntio

SDP (sit.) aluevaaliehdokasnumerolla 296

Kunnanvaltuutettu, Teknisen lautakunnan jäsen

Henkilöstömitoitus hoiva-alalla on hyvä asia, se saattaa lisätä alan pitovoimaakin

Hoitajat ovat jo pitkään kokeneet ajoittaista riittämättömyyden tunnetta hoiva-alalla. On uuvuttavaa tehdä työtä, jos on tällainen kokemus. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa, joka tuli voimaan 1.10.2020. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Vaikka henkilöstömitoitus on pääsääntöisesti asetettu lakiin asiakkaan hyvän hoidon ja hoivan näkökulmasta, näen että sillä saattaa olla myös lisäävä tekijä alan pitovoimaan. Laki pyrkii takaamaan, että hoitajia on vuorossa riittävästi hyvän hoidon ja mielekkään elämän järjestämiseksi asiakkaalle. Se antaa uskoa myös hoitajille – asiat järjestetään siten, että nämä tavoitteet täyttyvät.

Julkisuudessa on puhuttu ”hoitajapulasta” haasteena henkilöstömitoitukselle. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Yksi niistä on lisätä aloituspaikkoja lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukseen. Lisäksi tietyt tehtävät voidaan toteuttaa esimerkiksi hoiva-avustajien toimesta. Hoiva-avustajien koulutuspaikkojen määrää on jo lisätty tuntuvasti.

Lakiin on siis kirjattu tietty minimivaatimus henkilöstön määrästä. Lisäksi henkilöstön tarve arvioidaan tekemällä asiakkaalle palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvio.  Tämä arviointivälineistö on jo olemassa ja monessa kunnassa käytössäkin, mutta laki velvoittaa sen käyttöönottoa viimeistään vuonna 2023. Asiakkaan kannalta lakiin perustuva henkilöstömitoitus on erinomainen asia. Asiakas tietää, että paikalla on joka vuorossa riittävästi hoitajia tai muuta henkilökuntaa, jotta hän saa hyvää hoitoa, viihtyvyyttä ja sisältöä jokaiseen päivään. Kun resurssit on turvattu, voidaan entistä paremmin keskittyä sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Kotihoitoon ei ole vielä samanlaista lakiin pohjautuvaa henkilöstömitoitusta. Sellainen on suunnitteilla vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa osassa. Iäkkäille ihmiselle tulee turvata riittävä määrä kotihoitoa. Kotiin vietävät palvelut tulee suunnitella yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Etäpalvelu ei koskaan voi olla ainoa tarjottava vaihtoehto. Koska etäpalvelut ovat yksi tulevaisuuden palvelumuoto, on mietittävä erilaisia hybridimalleja ratkaisuksi.

Erittäin positiivisin mielin olen seurannut Kirkkonummen Sanomista aluevaaliehdokkaiden kirjoituksia. Hienoa, että joukostamme selvästi löytyy tahtoa ja tavoitteita luoda asiakaslähtöinen malli, jolla jatkossa toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelut Länsi-Uudellamaalla.

Äänestäminen aluevaaleissa on erityisen tärkeää, sillä aluevaltuusto tulee päättämään hyvinvointialueella asioista, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Käytä siis äänioikeuttasi.

Hyvää uutta vuotta 2022!

Mervi Lahtinen, sairaanhoitaja Siuntio

SDP (sit.) Ehdolla aluevaaleissa numerolla 296

Jouluglögiä ja sotea – Julglögg och välfärdsområdesval

Tervetuloa Fanjunkarsin pop-up -kahvilaan sunnuntaina 12.12. klo  17-18.

Samalla keskustelemme kansanedustaja Johan Kvarnströmin kanssa  tulevista aluevaaleista ja mitä uusilta hyvinvointialueilta odotetaan.

Siuntion sosialidemokraatit ovat asettaneet kolme ehdokasta aluevaaleihin 23.1.2022.

Ehdokkaina ovat sairaanhoitaja ja hoivapalvelujen esimies Mervi Lahtinen, vuorotyönjohtaja Kristian Parviainen ja työllisyyspalvelujen asiantuntija Teemu Salmela. 

Glögien merkeissä haluamme myös kiittää siuntiolaisia saamastamme tuesta kuntavaaleissa.

Tilaisuus järjestetään terveysturvallisesti!

Julglögg och välfärdsområdesval

Välkommen till Fanjunkars pop-up café söndag 12.12. kl. 17.00-18.00.

Samtidigt ska vi diskutera med riksdagsledamot Johan Kvarnström om regionvalet och vad som förväntas av de nya välfärdsområdena.

Sjundeå socialdemokrater har nominerat tre kandidater till regionvalet den 23 januari 2022.

Kandidaterna är sjuksköterska och vårdchef Mervi Lahtinen, skiftförman Kristian Parviainen och  arbetsförmedlingsexperten Teemu Salmela.

Med glögg vill vi också tacka Sjundeåborna för stödet i kommunalvalet.

Evenemanget kommer att hållas på ett säkert sätt!

Kunnanvaltuuston kokous 15.11.2021

Eilen maanantaina 15.11.2021 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025.

Talousarvio herätti vilkasta keskustelua etenkin kunnallisveron alentamisen sekä Marsuddenin kaavan osalta.

Kunnallisveroa oli ehdotettu alennettavaksi 0,25 %, tätä Vihreät ja Perussuomalaiset vastustivat ja asiasta äänestettiin.

Äänestyksen jälkeen kunnallisveroksi päätettiin 21.25%. Kiinteistöverot pidettiin ennallaan.

Vihreät esittivät poistettavaksi Marsudden kaavaan liittyviä mainintoja ja erilaisia määrärahavarauksia, näistäkin äänestettiin. Kunnanhallituksen pohjaehdotus voitti äänestykset, joten muutoksia näiden osalta talousarvioon ja investointeihin ei tullut.

Kokouksessa keskusteltiin myös pitkästi kunnan leikkipuistojen tilasta. Leikkipuistojen kuntoa aloitetaan kartoittamaan alkuvuodesta 2022 ja sen perusteella tehdään suunnitelmat kunnostamisista.

Ryhmämme jätti talousarvioon ponnen, jossa esitetään Palonummen leikkipuiston kuntoon saattamista kesään 2022 mennessä, ponsi hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto päätti myös, että vuoden 2021 investointiosaan lisätään kohtaan ’Monitoimihallin maalämpö’ 40 200 euron lisämääräraha.

Alla valtuustoryhmämme puheenvuoro talousarvio käsittelyn yhteydessä:

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä/Arja Alho

15.11.2021 Siuntion kunnanvaltuuston talousarviokäsittely

Kuntaveroa maksetaan ansiotuloista, ei pääomatuloista. Sitä maksetaan kunnan päättämän veroprosentin mukaan.

Kuntaveroa maksettaessa ei oteta huomioon kuntalaisen maksukykyä. Valtionverotuksessa maksukyky huomioidaan niin, että pienituloiset maksavat vähemmän ja suurituloiset enemmän.

Tämä on se peruste, miksi sosialidemokraatit eivät pidä korkeaa kuntaveroa tavoiteltavana asiana: korkea kuntavero, jollainen Siuntion nykyinen veroprosentti kiistatta on, kohtelee tavallisia pieni- ja keskituloisia ansiotuloja saavia kovemmin kuin suurituloisia.

Se ei ole oikein mutta sellainen lainsäädäntömme on. Siksi on myös sanottava, että juuri pieni- ja keskituloiset ovat todellisuudessa Siuntion hyviä veronmaksajia. Heille kiitokset kaikesta siitä, mitä verovaroilla Siuntiossa saa.

Korkealle veroprosentille Siuntiossa on syynsä. Nopeasti kasvanut kunta joutui finanssikriisin myötä toteamaan, ettei aktiivisella maapolitiikalla saatukaan kuntaan uusia asukkaita. Toinen isku tuli myöhemmin, kun VR:n lähiliikenne loppui ja kunnan piti ottaa kannettavakseen julkisen liikenteen kustannukset HSL-sopimuksen mukaan. Eikä sitäkään pidä unohtaa, että keskeisissä kunnan kiinteistöissä oli vakavia sisäilmaongelmia, joiden ratkaisemiseksi oli ryhdyttävä rakentamaan uutta. 

Me sosialidemokraatit olemme halunneet painottaa kaikessa rakentamisessa laatua ja ekologista kestävyyttä. Emme ole siksi halunneet olla päättämässä tiukoista hintakriteereistä, joiden realistisuuden on voinut asettaa saman tien kyseenalaiseksi. Kilpailutusprosesseissa on meistä riippumattomista syistä menty yleensä halvimman tarjouksen mukaan, vaikka laadun osuutta on kasvatettu. Lähes poikkeuksetta niistä on seurannut ongelmia ja kustannusten karkaamisia.  Säästöillä ja leikkauksilla on aina vaihtoehtoinen hintansa.

Kunnalla on oikeus verottaa kuntalaisiaan mutta sillä on myös velvollisuuksia. Kunnan verotuloilla ja valtionosuuksilla on turvattava kuntalaisten lakisääteiset palvelut, joita ovat oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, kasvatukseen, opetukseen ja sivistykseen. Mutta kuntalaiset tarvitsevat myös monia muita arkielämän kannalta välttämättömiä palveluita kuten huolenpitoa yhteisestä ympäristöstä, puhdasta vettä, turvallisia teitä ja reittejä ja kun rakennetaan vaikkapa omaa kotia, monia siihen liittyviä lupapalveluita. Haluamme siksi myös kysyä, mitä kuntalaiset verorahoillaan saavat?

Siuntion kunnan ensi vuoden talousarvio on rakennettu kuntaveron neljännesprosenttiyksikön laskun varaan.  Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa sivistys- ja hyvinvointikampus on valmistumassa, sosiaali- ja terveydenhuollon uutta palvelupistettä suunnitellaan, neuvotellaan lisäjunavuoroista Siuntioon, jotka aina myös maksavat. Samalla monet hankkeet kuntaviihtyvyyden lisäämiseksi ovat siirtyneet siksi, ettei henkilöstöä ole riittävästi viemään eteenpäin päätettyjä investointi- ja kehittämishankkeita.

Kuntaveron alennus tapahtuu myös tilanteessa, jossa läntisen Uudenmaan hyvinvointialueen muotoutuminen osana ns. sote-uudistusta on vielä varsin avoin. Sen päättäjät tullaan valitsemaan tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa.

Lähdemme siitä, että kunnanjohtaja ja kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarvion virkavastuulla ja että tuo vastuu pitää.  Kuntatalous on myös aina osa julkista taloutta.  Suhdannepoliittisesti veronalennuksia ei pitäisi tehdä juuri nyt.

Mikäli porvarilliset ryhmät käynnistävät säästötalkoot kunnan keskeisissä toiminnoissa ensi vuonna samoin kuin he ovat yleensä tehneet syksyisin (jolloin ei enää mitään saada aikaiseksi paitsi turhaa työtä ja turhia kokouksia) tulemme muistuttamaan vastuusta, jonka nyt yhteisesti otamme: palvelut pidetään toimivina veronalennuksesta huolimatta. Kunnan toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kertynyt kumulatiivinen ylijäämä tasaa riskejä. Mutta se sulaa myös helposti.

Haluamme muistuttaa, että tänne muuttoa miettivien ja ennen muuta jo täällä asuvien ihmisten kannalta on tärkeätä, että kunnan tilat ovat terveelliset ja turvalliset, että palvelut ovat laadukkaat ja että niitä on saatavissa ilman kohtuutonta jonotusta ja että kunta toimii vastuullisesti niin ympäristöä ja luontoa kohtaan ja kantaa huolta kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista: niin nuorten ja lasten, eläkeikäisten, perheiden ja työssäkäyvien kuin yötä vailla olevien.  Kunta on yhteisö, jossa välitetään eikä ketään jätetä.

Kannattaa huomata myös, että lautakuntien tekemät ehdotukset ensi vuoden talousarvioon olisivat tarkoittaneet reilut 400000 euroa alijäämää. Nyt veronalennus noin 250000 tulomenetyksenä on jo otettu ulos säästöinä talousarvioehdotuksessa.

Siuntion kunnan palvelut ja niiden hyvyys on kiinni Siuntion kunnan työntekijöiden tekemästä työstä. Meistä ei ole oikein, että esimerkiksi koronapandemian ylimääräisestä työstä palkitaan johtavassa asemassa olevia mutta ei niitä, jotka lattiatasolla tekevät varsinaisen työn. Tulemme aikanaan henkilöstötilinpäätöksessä kysymään työviihtymisestä, hyvästä johtamisesta mutta myös syistä henkilökunnan vaihtuvuudelle. Tavoitteeksi voisimme asettaa, että kunnan työntekijät ja viranhaltijat viihtyvät  työssään niin hyvin, että haluavat myös asua kunnassamme.

Emme tule tekemään talousarviokäsittelyssä vastaehdotuksia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö mielestämme talousarviossa niin luvuissa kuin teksteissäkin olisi korjattavaa, erityisesti investointiosassa.

Toimimme sillä valtuutuksella, jonka kuntalaisilta olemme vaaleissa saaneet. Toivomme Siuntion ja siuntiolaisten vuoksi, että kun nyt otetaan taloudellisia riskejä ensi vuoden suhteen, ne myös pystytään hallitsemaan ja pitämään vakaat olot kunnan toiminnoissa.

Siuntion Sosialidemokraattien ehdokkaat aluevaaleissa

Tulevissa aluevaaleissa tammikuussa 2022 Siuntiossa on SDP:n ehdokkaina Mervi Lahtinen, Kristian Parviainen ja Teemu Salmela.

Siuntion sosialidemokraattien ehdokkailla on yhdessä ja erikseen erinomaiset edellytykset toimia hyvinvointialueen päättäjinä.

Näin uskallan sanoa aika pitkän poliittisen kokemuksen perusteella.

Kristian Parviaisella on laaja kunnalliselämän tuntemus. Hän on toiminut maakuntavaltuustossa ja jatkamme siinä vuorotellen. Tämä tarkoittaa hyviä verkostoja! Niitä hän on kerryttänyt myös Varuboden-Oslan luottamustehtävässä. On tärkeätä, että palvelujen käyttäjien ääni kuuluu. Se kuuluu sitä paremmin, mitä monipuolisemmin osaa toimia ja vaikuttaa. Kristian osaa!

Mervi Lahtinen puolestaan on terveydenhuollon ammattilainen. Vauvasta vaariin hoitoketju on hänelle itsestään selvää. Hän tuntee myös heikot lenkit tässä ketjussa ja ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen sairauksien ehkäisyssä inhimillisenä tekijänä mutta myös kustannusten säästämisenä. Hän on tarmokas eikä pelkää avata suutaan!

Teemu Salmela nuorena miehenä ja kaksosten isänä tuntee lapsiperheiden arjen ja palvelujen merkityksen. Hänellä on vahvaa osaamista työvoimahallinnosta, jolla on suora yhteys hyvinvointialueen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Perheiden arkea tukevat palvelut, mielenterveyspalvelut, kynnyksetön päihdehuolto ja sosiaalityön osaaminen ovat hyvinvointi-Suomen keskeisiä rakennuspalikoita ja niitä tarvitaan myös lähipalveluina.

Hyvinvointialueen päätöksentekijöiksi ei tarvitse etsiä televisiosta tai valtakunnan politiikasta tuttua. Valtaa pitää jakaa.

Varmaan muissakin kunnissa ja puolueissa on hyviä ehdokkaita mutta nämä kolme tunnen ja voin suositella!

Ainoa asia, joka minua harmittaa on se, ettei minulla ole kuin yksi ääni aluevaaleissa 23.1.2022.

Toivon hartaasti, että aluevaalit kiinnostavat ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueellamme saa osaavat päättäjät, joilla on asenne, arvot ja osaaminen on kohdallaan!

Terveisin Arja Alho

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen toimijat vuodelle 2022.

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous pidettiin keskiviikkona 29.9.2021.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen toimijat vuodelle 2022.

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Mäenpää-Louekoski, varapuheenjohtajaksi Arja Alho, taloudenhoitajaksi Keijo Tarnanen, sihteeriksi Katriina Hellsten ja nuorisovastaavaksi Sirpa Vargenstam.

Piirikokousedustajana vuonna 2022 toimii puheenjohtaja ja varahenkilönä on varapuheenjohtaja.

Onnea valituille!

Otto-oikeuden käyttäminen teknisessä lautakunnassa koskien viranhaltijan määräämiä sakkoja

Kuntalaiset ovat ihmetelleet kovasti Siuntion ulkoalueiden kunnossapidon tilaa. Liikennemerkit ovat puitten oksien peitossa, töhryjä riittää ja muutakin epäsiisteyttä. Asiaa on käsitelty myös teknisessä lautakunnassa. Asiaan on puututtu. Lautakunnan kokouksessa 28.9.2021 se sai eräänlaisen päätöksen, josta alla oleva raportti:

Tilaaja eli Siuntion kunta ja urakoitsija/Kb Mågs Ky ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka sopimukseen Siuntion alueurakka 2019-2023 kohdistuvat työt on hoidettu.

Tilanteen seurantaa varten päätettiin kesäkuussa 2021 perustaa työryhmä, joka on kokoontunut kahdesti. Työryhmässä on ollut mukana myös ulkopuolinen valvoja. Toisessa kokouksessa 12.8.2021 työryhmä on todennut, ettei työn tulos vastaa tilausta toistuvista huomautuksista huolimatta eikä toiminta ole oleellisesti parantunut ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 17.8 lautakunta käytti otto-oikeuttaan ja jätti teknisen johtajan määräämät sakot §62-66/2021 pöydälle (näin oli toimittu myös teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6.2021 koskien sakkoja § 39-41/2021.). Lautakunnan tavoitteena oli saattaa sopimus päätökseen ilman tilanteen venyttämistä millään tavoin. Lautakunnassa suositeltiin tilaajaa ja urakoitsijaa ryhtymään neuvotteluihin asian ratkaisemiseksi mahdollisimman pian.

Urakoitsijan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella urakoitsija on ehdottanut sopimuksen purkua. Sopimus on sovittu purkautuvan 30.9.2021 eikä kunta peri sakkoja § 39-41/2021 ja § 62-66/2021.

Mervi Lahtinen

Kunnanvaltuutettu/Teknisen lautakunnan jäsen

Yhdistyksen syyskokous

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 18 alkaen Siuntion kylpylällä.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asia sekä muita esille tulevia asioita.

Tervetuloa!

Kunnanvaltuuston kokous 30.8.2021

Eilen maanantaina 30.8.2021 kokoontui kunnanvaltuusto kauden toiseen kokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin pitkälti vielä henkilövalintoja eri luottamuselimiin.

Siuntion Sosialidemokraattien edustajia nimettiin seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta: Satu Tarnanen (varapuheenjohtaja), Timo Ketonen (varajäsen, 4. kutsumisjärjestyksessä)

Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: Mervi Lahtinen, Tony Böckerman

Hiiden opiston johtokunta: Sirpa Vargenstam (varajäsen)

HUS-kuntayhtymän valtuusto: Keijo Tarnanen (varajäsen)

Kårkulla samkommun för specialomsorger: Anne Laakso-Sopukki (varajäsen)

Kokouksessa keskusteltiin myös luottamushenkilöiden palkkioden ja vuosikorvausten korottamisesta. Perussuomalaiset vastustivat korotuksia sekä ehdottivat pontta, jolla ohjattaisiin jatkossa palkkiosääntöä siten, että uusien luottamushenkilöiden palkkiosta päättäisi edellinen valtuusto. Perussuomalaisten Paula Tuominen pyysi apua valtuustoryhmämme puheenjohtajalta Arja Alholta ponnen sanamuodon muokkaamiseksi.

Ponsiesitys oli alun perin Perussuomalaisten mutta lopulta siis SDP:n muokkaama.

Ponsi esitystä ei hyväksytty äänestyksessä (16 vastaaan 11 puolesta), mutta luottamushenkilöiden palkkioden korotukset hyväksyttiin äänestyksessä (24 puolesta 3 vastaan).

Siuntion Sosialidemokraattien valtuustoryhmä oli äänestyksissä niin korotusten kuin ponnenkin puolella.

Valtuustoryhmä jätti kaksi aloitetta.

Toinen aloite oli Kristian Parviaisen tekemä aloite, jonka oli Parviaisen lisäksi allekirjoittanut kaikki valtuustoryhmän valtuutetut: Nuorten julkisenliikenteen kesäkortin selvittäminen.

Toinen aloite oli niin ikään koko valtuustoryhmän aloite: Kirkonkylän kehittämishanke

Aloitteet pääset lukemaan täältä: Valtuustoaloitteet – Siuntion Sosialidemokraatit Sjundeå Socialdemokrater (siuntiondemarit.net)